نمونه سوالات فیزیک 2

سوالات فیزیک 2

نمونه سوالات فصل یک:

-نماد گذاري علمي چيست؟

در نماد گذاري علمي اعداد را بر حسب حاصل ضرب عددي بين 1 تا 10 و توان صحيحي از 10 مينويسند.

مثال:

004/8   * 105 = 800400

        نماد علمي                عدد حقيقي

۱- پگونه جرم را توسط يک ترازوي دو کفه اي اندازه بگيريم ؟

اول-تنظيم کردن صفر ترازو

دوم- جسم را در يک کفه قرار داده و در کفه ديگر آنقدر وزنه ميگذاريم تا ترازو به تعادل برسد.

سوم- جرم مجموع وزنه ها را حساب کرده که با جرم جسم برابر است.

۲-دقت اندازه گيري چيست؟

کمترين مقداري که يک وسيله ميتواند اندازه بگيرد را دقت اندازه گيري مينامند.

مثال.: دقت اندازه گيري يک خط کش معمولي در حدود يک ميلي متر است.

۳- کميت نردهاي ( اسکالر) را تعريف کنيد؟

کميتهايي که جهت ندارند و فقط با اندازه و عدد نمايش داده ميشوند مانند: جرم, حجم, مساحت, طول, مسافت کميتهاي نردهاي يا اسکالر مينامند.

۴-کميت برداري را تعريف کنيد؟

کميتهايي که علاوه بر اندازه داراي جهت نيز هستند مانند سرعت , جابجايي, شتاب کميتهاي  برداري ناميده ميشوند

۵-جابجايي چيست؟

جابجايي يک جسم پاره خط جهت داري (بردار) است که ابتداي آن مکان آغازين حرکت و انتهاي آن مکان پاياني جسم و طول آن تغيير مکان جسم را نشان ميدهد

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:37  توسط حقیقیان  | 

نمونه سوالات فصل1

1)    واژه ی فیزیک برگرفته از لغت باستانی physisبه معنی ...........است

2)    مفهوم اساسی در فیزیک برحسب .............. بیان می شود

3)    عبارت( روش فیزیک ،روش گالیله چه معنایی دارد

4)    کمت های اصلی درsi را نام ببرید

5)    5کیلو متر چند سانتی متراست؟

6)    20سانتی متر چندمگامتراست؟

7)   …………………..

8)   ………………….

9)    دقت اندازه گیری راتعریف کنی.

10)       کمیت نرده ای را تعریف کنیدومصال بزنید

11)       کمیت برداری را تعریف کنید ومصال بزنید

12)       اگر برایند 2بردار a=25  و b=50  باشد وb  بر بردارکوچک تر عمود باشد،بزرگی برایند 2بردارa وb چه قدر است

13)       دو بردار a=6وb=8 مفررروض است.درهریک ازحالت های زیر بزرگی حاصل تفریق این دو بردار رابه دست آورید                                                                                              الف:دو بردار هم جهت باشند                                                                                ب:دوبرداربر هم عمود باشند                                                                                                             پ:دو بردار خلاف جهت باشند

تمرنات ویژه ی دانش آموزان سخت کوش

14)   اگربردار تفاضل دو بردار بربردار برایند آن ها عمود باشد،طول دو بردار را باهم مقایسه کنید

15)   برایند کدام دسته ازبزدار های زیر ممکن است صفر باشد                                                      الف:3و5و10                  ب:1و3و5                           ج:6و8و10

16)   پرنده ای روی سطح زمین ابتدا 30متربه سمت شمال سپس 40متربه سمت شرق رفته ودر انتها درراستای قائم 50متر به سمت بالا پرواز میکند. جابه جایی پرنده چه قدر است.

ج1) ماهیت       ج2)اندازه گیری              ج3)روش فیزیک یا روش گالیله روشی است که بعدا توسط نیوتن کامل شد یعنی موضوع مورد نظررا ازروش تجربه وتجزیه وتحلیل ریاضی ومشاهده های تجربی مورد آزمایش قرار می دهند

ج4) متر   ثانیه   جرم     ج5)     5                                         ج6)          2              ج7)          2

ج8)       2     ج9)کمترین مقداری که یک وسیله بتواند اندازه گیری کند دقت اندازه گیری نام می نامیم

ج10)کمیت هایی که فقط دارای مقدار باشند

ج11)  کمیت هایی که علاوه برمقدار دارای جهت نیز باشند

ج12) 25             ج 13) الف14= 6+8           ب)                ج   8-6=2      

 

15)ج      

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۰ساعت 18:14  توسط شریعتی  | 

سوالاتي از فيزيک دوم دبيرستان فصل 1 1- کاربردهاي فيزيک در چه زمينه هايي است؟ تمامي رفتارهاي اطراف ما نشانه هايي از فيزيک است. مابا بررسي علل و عوامل رخدادهاي اطرافمان علم فيزيک را به وجود آورده ايم در حقيقت فيزيک پاسخ به اين سوال ماست: " چرا چنين شده؟" فيزيک کاربردهاي گسترده اي دارد از جمله در پزشکي, رايانه,صنايع دفاع, آزمايشگاههاي تحقيقاتي, هواشناسي,متالوژي, ژئو فيزيک, مخابرات,حفاظت از محيط زيستع صنايع غذايي, استخراج نفت و معادن , هوا_ فضا و در ساختن زندگي بهتر براي جامعه بشري 2-يکا واحد اندازه گيري را تعريف کنيد؟یکای هر کمیت چیزی است از جنس همان کمیت که نشان میدهد کمیت مورد نظر چند برابر آن یکاست. مثال: يکاي اندازه گيري طول ميتواند متر, کيلومتر, سانتي متر, نانو مترباشد. 3-منظور از يکاي SI چيست؟ دانشمندان براي آنکه رقمهاي حاصل از اندازه گيريهاي مختلف يک کميت با هم مقايسه پذير باشد در سطح بين المللي توافق کردند که براي هر کميت يکاي معيني را تعريف کنند اين يکا بايد در شرايط فيزيکي متفاوت بدون تغيير و هميشه در دسترس باشد . "مجموعه يکاهاي مورد توافق بين المللي را به اختصار SI ناميدند". 4-يکاي اصلي چيست؟ کميت اصلي چيست؟ آن دسته از کميتهايي که يکاهاي آنها به طور مستقل تعريف شده اند کميت اصلي و يکاهاي آنها را يکاي اصلي مينامند مانند: طول------کميت اصلي متر ---------يکاي اصلي 5- يکاهاي فرعي را تعريف کنيد؟ کميتهاي فرعي چيستند؟ کميتهايي که براي تعريف آنها به کميتهاي اصلي نياز داريم و مستقل نيستند کميت اصلي و يکاهاي آنها را يکاي فرعي مينامند. مانند: سرعت----------کميت فرعي (وابسته به طول و زمان) متر بر ثانيه-----يکاي فرعي 6-يکاي جرم چه نام دارد؟ يکاي جرم در SI کيلوگرم نام دارد و نماد آن Kg است نمونه اصلي اين يکا استوانه اي از جنس آلياژ پلاتين و ايريديوم است که در موزه سور فرانسه نگهداري ميشود. و جرم آن يک کيلو گرم است. 7-يکاي طول چه نام دارد؟ يکاي طول در SI متر نام دارد و آنرا با نماد m نشان ميدهند نمونه آن ميله اي از جنس آلياژ پلاتين و ايريديم است با دو علامت روي آن که فاصله ميان اين دو علامت در صفر سلسيوس برابر يک متر است. 8-چرا نمونه هاي يکا را در شرايط خاصي (صفر سلسيوس) نگهداري ميکنند؟ زيرا در دماهاي بالا طول نمونه زياد ميشود و در دماي پايين طول ميله کم ميشود پس نمونه را همواره در صفر سلسيوس نگه ميدارند تا طول آن تغيير نکند. 9-يکاي زمان چه نام دارد؟ يکاي زمان ثانيه است که آنرا با نماد s نشان ميدهند بر طبق يک تعريف قديمي يک ثانيه برابر است با 1/ 86400 يک شبانه روز. ولي امروزه بر اساس سرعت نور زمانها را اندازه گيري ميکنند زيرا تعريف بالا با خطاي بسياري همراه بود. 10-نماد گذاري علمي چيست؟ در نماد گذاري علمي اعداد را بر حسب حاصل ضرب عددي بين 1 تا 10 و توان صحيحي از 10 مينويسند. مثال: 004/8 * 105 = 800400 نماد علمي عدد حقيقي گزارش کار بايد حاوي چه نکاتي باشد؟ -هدف از انجام آزمايش -نام آزمايشگران -زمان و محل انجام آزمايش - وسيله هاي آزمايش - شرح روش کار -يادداشت عددهاي حاصل از اندازه گيريها -رسم نمودار - علل و عوامل ايجاد کننده خطا در اندازه گيريها - نتيجه گيري - نکات ضروري 11چگونه جرم را توسط يک ترازوي دو کفه اي اندازه بگيريم ؟ اول-تنظيم کردن صفر ترازو دوم- جسم را در يک کفه قرار داده و در کفه ديگر آنقدر وزنه ميگذاريم تا ترازو به تعادل برسد. سوم- جرم مجموع وزنه ها را حساب کرده که با جرم جسم برابر است. 12-دقت اندازه گيري چيست؟ کمترين مقداري که يک وسيله ميتواند اندازه بگيرد را دقت اندازه گيري مينامند. مثال.: دقت اندازه گيري يک خط کش معمولي در حدود يک ميلي متر است. 13- کميت نردهاي ( اسکالر) را تعريف کنيد؟ کميتهايي که جهت ندارند و فقط با اندازه و عدد نمايش داده ميشوند مانند: جرم, حجم, مساحت, طول, مسافت کميتهاي نردهاي يا اسکالر مينامند. 14-کميت برداري را تعريف کنيد؟ کميتهايي که علاوه بر اندازه داراي جهت نيز هستند مانند سرعت , جابجايي, شتاب کميتهاي برداري ناميده ميشوند 15-جابجايي چيست؟ جابجايي يک جسم پاره خط جهت داري (بردار) است که ابتداي آن مکان آغازين حرکت و انتهاي آن مکان پاياني جسم و طول آن تغيير مکان جسم را نشان ميدهد 16-تفاوت ميانجابجايي و مسافت پي شده را بيان کنيد؟ جابجايي يک کميت بر داري است ولي مسافت طي شده يک کميت نرده اي است فرض کنيد شخصي از خانه به مدرسه و سپس بازار برودو سر انجام به خانه بر گردد در اين حالت جابجايي فرد صفر است ولي مسافت طي شده حاصل جمع تمام راه هايي است که پيموده است. 17- در چه حالتي جابجايي ها را ميتوان مساوي دانست؟ اگر بر دارهاي جابجايي هم اندازه و هم جهت باشند ميتوانيم آنها را برابر بدانيم 18- جرم يک سنجاق ته گرد را چگونه ميتوان به وسيله ترازوي آشپزخانه اندازه گرفت؟ تعداد مشخصي سنجاق را در ترازو قرار داده و جرم آنها را يادداشت ميکنيم سپس اين جرم را بر تعداد سنجاقها تقسيم کرده تا جرم يک سنجاق را بدست بياوريم 19- ارتفاع يک برج را چگونه ميتوانيد اندازه بگيريد؟ ل در روشنايي روز هنگامي که نور به طور مايل به ساختمان ميتابد ميتوانيم با استفاده از سايه تشکيل شده روي زمين ارتفاع ساختمان را اندازه بگيريم به اين صورت که تيرک عمودي را به طول مشخص طوري در کنار ساختمان قرار ميدهيم که سايه حاصل از تيرک و ساختمان روي هم بيافتد مطابق شکل ab طول ساختمان .و ob' طول تيرک """کمي رياضيات""" جمع برداري خاصيت جابجايي دارد يعني a+b = b+a تفريق برداري خاصيت جابجايي ندارد يعني a – b ≠ b – a روشهاي جمع برداري از لحاظ رسم پرتوها الف) روش مثلثي در اين روش بردارها را با حفظ اندازه و جهت به صورت دنباله وار 0 ابتدار بعدي روي انتهاي قبلي) رسم ميکنيم و بردار بر آيند برداري است که ابتداي آن روي ابتداي اولين بردار و انتهاي آن روي انتهاي آخرين بردار است. ب) روش متوازي الاضلاع: در اين روش ابتداي تمام بردار ها را از يک نقطه رسم ميکنيم البته با حفظ اندازه و جهت. سپس دو به دو بردارها را به شکل متوازي الاضلاع در آورده و قطري از متوازي الاضلاع که ابتداي آن روي ابتداي بردارها ميباشد همان بر دار بر آيند است. فرمولهاي جمع برداري: الف) اگر بردارها هم جهت و هم راستا باشند A+b= c ب) اگر بردارها بر هم عمود باشند c = √a2+ b2 ج) اگر زاويه بين بردارها θ< 90 باشد θ c = √a2+b2+2abcos د) اگر زاويه بين دو بردار بين 90 تا 180 درجه بود آنگاه خواهيم داشت θ c = √a2+b2 - 2abcos
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ساعت 16:34  توسط شریعتی  | 

ترموکوپلی که با کالیبره کردن یک مولتی‌متر دمای اتاق را به °C نشان می‌دهد.

ترموکوپل یکی از انواع مولد برق است. ترموکوپل دو فلز غیرهم‌جنس است که از یک طرف به‌هم متصل‌اند. برای تولید برق باید محل اتصال دو فلز را حرارت داد. در این صورت در دو سر دیگر که آزاد هستند برق تولید می‌شود. البته برقی که به این صورت تهیه می‌شود بسیار کم است.به این صورت که وقتی به محل اتصال این دو مفتول حرارت داده شود، اختلاف پتانسیلی در دو سر این مفتول ها بوجود می‌آید. این اختلاف پتانسیل تابع میزان حرارت اعمال شده است و بنابراین با بررسی میزان ولتاژ خروجی می‌توان درجه حرارت اعمال شده به ترموکوپل را تشخیص داد.


ترموکوپل یک ترانسدیوسر خود مولد است که از ایجاد دو یا چند اتصال بین فلزات با جنس متفاوت تشکیل شده‌است . بایستی توجه داشت که یک اتصال ( اتصال سرد ) بایستی دردمای مرجع قرار داده شود . به عنوان مثال اتصال مرجع را بایستی درظرف حاوی یخ در حال ذوب شدن نصب کرد . اتصال دیگر ترموکوپل بایستی به جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازه بگیریم، کاملا متصل شود . فلزات ترموکوپلی به طور کلی نسبت به قیمتی که دارند به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند. این دو گروه تر موکوپل به ترموکوپلهای فلزپایه و ترموکوپلهای فلزات قیمتی معروفند.

امتیاز عمدة ترموکوپلها محدودة وسیع اندازه گیری آنهاست که به طور اسمی از ۱۸۰- تا ۱۸۰۰+ درجه سانتیگراد را در برمی گیرد. دیگر امتیاز ترموکوپلها، عملکرد خطی آنها در محدوده اندازه گیری است .

اگر قسمت کوچکی نوک جوشکاری شده ترموکوپل برداشته شده و ترموکوپل داخل خط لوله جاسازی شود، دمای سیال جاری درداخل لوله، بدون هیچگونه زحمتی قابل اندازه گیری است . این نوع سنسورها در بازار موجود هستند و غالبا جهت اندازه گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ترموکوپل‌ها دارای تیپ‌های متنوع برای اندازه گیری دما می‌باشند بطور مثال تیپ‌های R - S - B با قابلیت اندازه گیری دما در محدوه ۲۰۰- الی ۱۸۰۰ و تیپهای L - K- J با قابلیت اندازه گیری دما در محدوده ۱۸۰- الی ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بگار می‌روند. ولتاژ بوجود آمده در دوسر انتهایی ترموکوپل در هر صورت میلی ولت ورفتار الکتریکی هر ترموکوپل بسته به نوع آلیاژ سیم‌های آن تابع جداول استانداردی است که معمولا در استانداردهای کشورهای مختلف تعریف و تقریبا در هر تیپ منبطق بر یکدیگر است .یکی از انواع معمول آن ترکیب آلیاژ نیکل کروم و نیکل می‏باشد.معمولا جهت جلوگیری از آسیب دیدن ترموکوپل آن را درون غلاف فلزی یا سرامیکی قرار می‌دهند. روش جوشکاری دوسر ترموکوپل تابع ضوابط خاصی است بطوری که نباید در حین عملیات جوشکاری فلز یا احیانا نیمه‌هادی دیگری در فرآیند جوش دخالت نماید در غیر اینصورت رفتار ترموکوپل هرگز رفتار استاندارد تعریف شده تابع جداول مربوطه نخواهد بود .
ترموکوپها همواره پس از گذشت سالیان متمادی از بهترین سنسورها برای اندازه گیری دما می‌باشند زیرا با نقطه مورد نظر تماس برقرار نموده و دما را بصورت پتانسیل الکتریکی انتقال میدهند و ولتاژ با اتصال به اندیکاتور اندازه گیری و به صورت دما تحت تبعیت از جداول مورد بحث مشابه سازی شده و نمایش داده می‌شود.از این دستگاه برای اندازه گیری دماهای بالا( مثلاً در کوره‌های پخت محصولات سرامیکی)استفاده می‌شود.ترموکوپل ها اصولا در دمای پایین داری دقت لازم نیستند ولی جهت سنجش دماهای بالاتر از ۵۰۰ درجه سانتیگراد یکی از گزینه‌های خوب می‌باشند.

ترمو کوبل از جمله ابزارهای کاربردی است که میتواند در نوآوری ها مورد استفاده گیرد و بسیار انعطافپذیر است.

ترموكوپلها در صنعت داراي كاربردهاي بسيار زيادي هستند.از جمله مهمترين كاربردهاي ترموكوپل در صنايع را مي توان در صنايع توليد لوزام گازسوز نام برد.بدين ترتيب كه از ترموكوپل جهت ايمن سازي تجهيزات گاز سوز در موارديكه شعله گاز به دلايلي (از جمله باد)خاموش مي گردد،جهت قطع كردن گاز و جلوگيري از انتشار آن استفاده مي گردد. ترموكوپل به دليل ايجاد ولتاژ و جريان الكتريسته در اثر دريافت حرارت،وسيله بسيار مفيدي در كنترل حرارت يا استفاده بعنوان كنترلر مي باشد. از جمله كاربردهاي آن ،بع هنوان انواع [قطع كننده جريان گاز] مي باشد.

 مربوط به بخش۶فیزیک۲

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:34  توسط کمالی  | 

1- موضوع علم دینامیک چیست؟

2- نیرو چیست؟

3- نیرو های بنیادی کدامند؟

4- نیرو چگونه اندازه گیری میشود؟

5- وقتی در ماشین ساکنی نشسته اید و ماشین ناگهان شروع به حرکت میکند، به عقب پرتاب میشوید. اگر در ماشین در حال حرکت نشسته باشید، در توقف ناگهانی به جلو پرتاب میشوید علت این موارد چیست؟

6- در حالتی که سطح جاده ای یخبندان است، خودرو نمیتواند به پیروی از پیچ جاده حرکت کند و در امتداد خط مستقیم از مسیر جاده خارج میشود . علت این پدیده را شرح دهید؟

7- به جسمی به جرم 32 کیلوگرم دو نیروی متعامد F=6/8 نیوتون و F=6/4 نیوتون همزمان با هم وارد میشوند. شتاب حرکت جسم را تعیین کنید؟

8- چکشی به جرم250 گرم با سرعت 4 متر بر ثانیه به میخی برخورد کرده و آن را 5 میلی متر در چوبی فرو میبرد. نیروی مقاومت متوسط چوب چند است؟

9- بستن کمربند ایمنی در اتومبیل ها با کدام قانون نیوتن توجیه میشود؟

10- جرم وشعاع سیاره ای هر دو نصف جرم و شعاع کره ی زمین است. اندازه ی شتاب جاذبه در سطح این سیاره چه قدر است؟ (ge=9/8 نیوتون بر کیلوگرم)

11- یک سر فنری را به دیوار محکم میبندیم. با اعمال نیروی 1000 نیوتن به سر دیگر فنر طول آن را 8 سانتی متر کاهش میدهیم. ثابت فنر را به دست آورید. اگر طول فنر در حالت کاهش یافته برابر 12 سانتی متر باشد طول عادی آن چند سانتی متر است؟

12- فنری با طول اولیه L وثابت K را در نظر بگیرید. نمودار نیروی وارد بر فنر بر حسب طول را در هر یک از حالات زیر رسم کنید. الف) فنر را فشرده میکنیم. ب) فنر را میکشیم.

13- هر یک از دو انتهای فنری را با نیروی 12 نیوتن در دو سوی مخالف میکشیم. اگر ثابت فنر 400 نیوتن بر متر باشد، افزایش طول فنر چند سانتی متر خواهد بود؟

14- به فنر آویزانی یک بار وزنه ی 500 گرمی و بار دیگر 700 گرمی آویزان میشود. طول فنر به ترتیب به 14 و 15 سانتی متر میرسد. طول فنر بدون وزنه چند سانتی متر و ثابت فنر چند نیوتن بر متر است؟(g=10)

15- اگر فنری به ثابت 500 نیوتن بر متر را از وسط ببریم، ثابت هر نیمه چند برابر ثابت فنر اولیه است؟

16- جسمی به جرم 12 کیلو گرم روی سطح افقی با نیروی افقی F=50 نیوتن به جلو کشیده میشود ولی جسم ساکن میماند. نیروی عکس العمل سطح چه قدر است؟(g=10)

17- شخصی به جرم 60 کیلو گرم از یک بلندی به ارتفاع 2 متر به پایین رفته ودر پایین بلندی در ماسه ی نرم فرو میرود اگر شخص 5 سانتی متر در ماسه فرو رود نیروی متوسطی که از ماسه بر او وارد شده است چند نیوتن است؟ (g=9/8)

18- مثالی ذکر کنید که در آن حرکت جسم در جهت نیروی وارده نباشد؟

19- مثالی ذکر کنید که در آن نیروی اصطکاک در خلاف جهت حرکت نباشد؟

20- به یک وزنه ی یک کیلو گرمی که روی سطح زمین قرار دارد ریسمانی میبندیم و به آن نیروی 8 نیوتن رو به بالا وارد میکنیم. فاصله ی وزنه از زمین بعد از 2 ثانیه چند متر است؟ (g=10)

21- دو نفر سر تناب نازکی را گرفته و هر یک با نیروی 100 نیوتن میکشند. نیروی کشش در هر مقطعی از تناب و برآیند نیرو های وارد بر طناب چند نیوتن است؟

22- جرم اتاقک آسانسوری 420 کیلو گرم است وشخص درون آسانسور روی دستگاه وزن سنج ایستاده است. جرم شخص 80 کیلو گرم است.نیروی کشش کابل و نیرویی که به شخص وارد میشود را حساب کنید.

(آسانسور با سرعت 4 متر بر ثانیه رو به بالا در حرکت است ، ترمز کرده و پس از طی مسافت 2/5 متر می ایستد)

23- شخصی به جرم 50 کیلو گرم وزن خود را در آسانسوری که حرکت شتاب دار دارد 550 نیوتن اندازه میگیرد. شتاب حرکت آسانسور چند متر بر مجذور ثانیه است؟(g=10)

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:1  توسط شریعتی  | 

معرفی سایت های کمک اموزشی:

۱-www.roshd.ir

2-www.tebyan.net(مدرسه ی اینترنتی تبیان)

3-www.1dbirestan.blogfa.com(وبلاگ اول دبیرستان)

4-www.sanjeshmostamar.ir(سنجش مستمر)

5.www.kanoon.ir(کانون فرهنگی اموزش) 

6.www.shahed-emam.ir(مدرسه شاهد امام اراک)

7-www.gaj.ir

 

+ نوشته شده در  جمعه سوم دی ۱۳۸۹ساعت 21:7  توسط حقیقیان  | 

فصل اول:فیزیک واندازه گیری کمیت های فیزیکی

 اندازه ی تفاضل دوبردارaوb راکه برزگی آن هابه ترتیب ۸و۶ واحد است برای حالت های زیر پیدا

کنید؟

الف: زاویه بین دوبردار صفر باشد .

ب: زاویه بین دوبردار۹٠ْ باشد .

پ: زاویه بین دوبردارْ۱۸٠ باشد .

 

٢.بزرگی دو بردارجابه جایی به ترتیب٥ مترو٧ متراست.وقتی این دوبردار باهم جمع شوند بزرگی مجموع:

الف:١٢m است. 

ب: می تواند به کوچکی٢m یابه بزرگی١٢mباشد

پ:۲m است .

ت: از۱۲m بزرگتراست .

 

۳.برایند دو بردار هنگامی کمترین مقدار خود رادارد که دو بردار...................

الف: هم راستا باشند.                    ب: درسوی مخالف باشند .

پ: زاویه بین آنها٩٠باشد .               ت: زاویه بین آنها کمتر از٩٠ باشد .

 

٤.اگر اندازه ی تفاضل دوبردار با اندازه ی برایند دو بردار برابر باشد زاویه بین دوبردار چنددرجه است؟

الف: ٤٥            ب: ۶٠          پ:٩۰           ت: ۱۲۰

 

۵. جابه جایی جسمی دریک رفت وبرگشت میان دو نقطه............................

الف: همواره بزرگتر از صفر است.

ب: همواره کوچکتر از صفر است.

پ: صفر است.

ت: شاید از صفر بزرگتر یا کوچکتر باشد اما مساوی صفر نیست.

 

۶.اندازه برایند دو نیروی متقاطع برابر ۵نیوتن واندازه ی یکی ازنیروها نیز۵ نیوتن است واین نیرو با برایند زاویه۳۰درجه می سازد. اندازه نیروی دیگر برحسب نیوتن کدام است؟

الف: ۱۰             ب: بین۵و۱۰          پ: برابر۵             ت: کمتر از۵

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 16:46  توسط شاکرنژاد  | 

فصل سوم:دینامیک

 نیرو چیست وواحدآنرا بنویسید؟  

 

- قانون دوم و سوم نیوتن را بیان کنید؟

 

- قانون لختی را بیان کنید؟

 

- قانون گرانش نیوتن را با ذکر رابطه تعریف کنید؟

 

- جسمی به جرم 6 کیلو گرم بر روی یک سطح افقی قراردارد به آن نیروی 24 نیوتن وارد می کنیم اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و تکیه گاه 2/. باشد حساب کنید الف) نیروی اصطکاک جنبشی؟ ب) شتاب حرکت جسم

 

- شخصی به جرم 60 کیلو گرم داخل آسانسوری و روی یک باسکول قرار دارد در مراحل زیر باسکول چه عددی را نشان می دهد: الف) آسانسور ساکن است؟ ب) آسانسور با سرعت ثابت به سمت بالا حرکت می کند ؟ج) آسانسور با شتاب ثابت 2 متر بر مجذور ثانیه به سمت بالا حرکت می کند؟ د) آسانسور با شتاب ثابت 2متر بر مجذور ثانیه به سمت پایین حرکت می کند؟

 

- جسمی به جرم 10 کیلو گرم بر روی سطح صافی قرار دارد اگرنیروی 100 نیوتن بر این جسم وارد شود شتاب حرکت جسم را در موارد زیر حساب کنید : الف) ضریب اصطکاک جنبشی سطح برابر صفر باشد؟ ب) ضریب اصطکاک جنبشی سطح برابر 2/. باشد؟

 

- اتومبیلی به جرم 2 تن بر روی جاده مستقیمی با شتاب ثابت 1 متر بر مجذور ثانیه در حرکت است. اگر نیروی موتور 3000 نیوتن باشد ضریب اصطکاک لغزشی سطح جاده چقدر است؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 16:41  توسط شاکرنژاد  | 

بخش دوم :حرکت شناسی

- اتومبیلی با سرعت 72 کیلو متر بر ساعت در حرکت است و ناگهان ترمز می کند . تعیین کنید پس از چه مدت و طی چه فاصله ای متوقف می شود در صورتی که شتاب حرکت پس از ترمز 2 متر برمجذور ثانیه باشد؟

 

- دو نفر که در فاصله 400 متری از هم قرار دارند یکی با سرعت 4 متر بر ثانیه و دیگری با سرعت 6 متر بر ثانیه در یک لحظه به سمت هم حرکت می کنند تعیین کنید پس از چه مدت و در چه مکانی به هم می رسند؟

 

- گلوله ای از ارتفاع 5 متری به سمت زمین رها می شود پس از چه مدت و با چه سرعتی به زمین می رسد؟

 

- سنگی از بالای ساختمانی رها می شود وقتی در ارتفاع 45 متری از سطح زمین قرار دارد سرعتش 10 متر بر ثانیه است الف) سرعت سنگ در لحظه برخورد به زمین چقدر است؟ ب) سرعت متوسط گلوله در مدت سقوط چقدر است ؟ ج) ارتفاع ساختمان چقدر است؟

 

- دو اتومبیل در یک جاده و در یک جهت در حرکتند و مبدا حرکت آنها نیز یکی است سرعت اتومبیل اولی 50 کیلو متر بر ساعت و سرعت اتومبیل دومی 60 کیلو متر بر ساعت است. اگر اتومبیل دوم یک ساعت دیرتر از اتومبیل اول به حرکت درآمده باشد چند ساعت زمان لازم است تا اتومبیل دوم به اتومبیل اول برسد؟ 

 

- گلوله ای در شرایط خلاء در راستای قائم سقوط می کند و با سرعت 40 متر بر ثانیه به زمین برخورد می کند. یک ثانیه قبل از برخورد گلوله در ارتفاع چند متری از سطح زمین بوده است؟

 

- اتومبیلی در یک مسیر مستقیم با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند و پس از 30 ثانیه سرعتش به 72 کیلو متر بر ساعت می رسد و سپس با همین سرعت به مدت 1 دقیقه به حرکت خود ادامه می دهد و بعد در مدت 20 ثانیه ترمز می کند الف) شتاب حرکت در هر مرحله چقدر است؟ ب) مسافت طی شده کل را حساب کنید؟

 

- اتومبیلی در یک مسیر دایره ای شکل به شعاع 20 متر دور میزند مسافت پیموده شده و جابجایی اتومبیل را در ¾ دور حساب کنید؟

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 16:21  توسط شاکرنژاد  | 

نمونه سوال

۱-جسمی از حال سکون و در شرایط خلأ از ارتفاع 500 متری رها می شود تعیین کنید:

الف- سرعت آن در نیمه راه 

ب- مسافت طی شده در 5 ثانیه دوم حرکت                                                                               ــ ۲-شتاب لحظه ای را تعریف کنید.

ب)شیب خط مماس بر نمودار سرعت زمان                                                                                ) ۳-سرعت یک اتومبیل در مدت 20 ثانیه بر روی یک مسیر مستقیم از 10 متر بر ثانیه بدون تغییر جهت به 18 متر بر ثانیه می رسد.

الف) شتاب متوسط اتومبیل در این مدت چه قدر است؟

ب) اگر سرعت اتومبیل با همین شتاب تغییر کند، پس از چه مدت سرعت آن از 18 متر بر ثانیه به 108 کیلومتربر ساعت می رسد؟

 ۴-اتومبیلی با شتاب ثابت 4 متر برمجذور ثانیه در مدت 3 ثانیه در مسیر مستقیم به اندازه ی 33متر جابه جا می شود:

الف) سرعت اولیه ی آن چقدر است؟

ب) سرعت متوسط آن را در این مدت حساب کنید.                                                                       ۵ - متحرکی به جرم 1500 کیلوگرم  از حال سکون در اثر نیروی پس از 20 ثانیه دارای سرعتی برابر 1089 کیلو متر بر ساعت می شود اگر در این مدت ضریب اصطکاک 16/0 باشد نیروی وارد بر متحرک چقدر است.


می شود اگر در این مدت ضریب اصطکاک 16/0 باشد نیروی وارد بر متحرک چقدر است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 6:43  توسط ایثاری  | 

نمونه سوال

۱- چه نیرویی لازم است تا بر جسم ساکن به جرم 5 کیلو گرم وارد شود تا سرعت آن را پس از 3 ثانیه به 18 متر بر ثانیه برساند.


۲- هواپیمایی به جرم T5 با سرعتkm/h 108از باند پرواز بلند می شود در مدت یک دقیقه روی باند چه نیرویی وارد می شود.                                                                                                                                       --۳ اتومبیلی به جرم 2/1 تن در یک جاده افقی که ضریب اصطکاک آن 2/0 است از حال سکون شروع به حرکت می کند پس از 4 ثانیه سرعت آن به 72 کیلو متر بر ساعت می رسد الف) شتاب حرکت ب) نیروی موتور.

۴ــ محاسبه ی شتاب گرانش زمین با استفاده از قانون دوم و قانون گرانش نیوتن

۵- شخصی جعبه ای به وزن 360نیوتن را با نیروی 40نیوتن که با افق زاویه ی 30درجه می سازد روی سطح افق می کشد اگر ضریب اصطکاک جنبشی0/2 باشد اندازه ی نیروی عمود بر سطح و نیروی اصطکاک جنبشی را محاسبه کنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 6:36  توسط ایثاری  | 

1)اگر زمان رفت وبرگشت یک علامت فراصوتی از سطح به عمق اقیان.سی14ثانیه وسرعت انتشار صوت در آب 1450m/s باشد عمق آن اقیانوس چهقدر است؟

2)شخصی از یک نقطه جابجایی های زیر رابه دنبال یکدیگر انجام می دهد.جابجایی کل را محاسبه کنید.و جهت آن را تعیین کنید.

1)25متر به طرف شرق                2)8متر به طرف شمال               3)19 متر به طرف غرب

3)ذره ای تحت اثر سه نیرو با اندازه های 6و8و12 نیوتون به حال تعادل است.اگر فقط نیروی 6نیوتونی حذف شود برایند دو نیروی دیگر چند نیوتون خواهد بود؟

4)توپی با سرعت 20m/sتحت زاویه ی30درجه نسبت به دیوار به آن برخورد می کند و باهمان سرعت و تحت زاویه ی 30درجه بر می گردد.تغییر سرعت توپ در برخورد با دیوار چه قدر است؟

5)بردارهای aوb بر هم عمودند. اگر بزرگی برآیند این دو بردار 16واحد باشد وبزرگی بردار a سه برابر بزرگی بردار b باشد بزرگی بردار a چهقدر است؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 6:28  توسط ایثاری  | 

                          نمونه سوالات دی ماه

 

ویژگی های نیرو چیست؟

بزرگی نیرو را به وسیله ............................................اندازه گیری می کنند.

یکای نیروی اصطکاک........................................است.

...........................عامل تغییر حرکت در اجسام است.

قانون هایی که رابطه میان نیرو و کمیت های مربوط به حرکت را بیان می کنند ........................ می نامیم.

به تمایل اجسام برای حفظ حالت سکون یا حرکت را ............................................. می گویند.

قانون دوم نیوتون را بنویسید. (( با ذکر فرمول))  

قانون گرانش نیوتن را تعریف کنید.(( با ذکر فرمول) 

نیروی اصطکاک جنبشی را تعریف کنید.(( با ذکر فرمول)

به فنری وزنه 2  کیلوگرمی آویزان است اگر طول فنر 2/. متر افزایش طول

 پیدا کند ثابت فنر چقدر است؟

جسمی به جرم 4 کیلوگرم روی سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارد و دو نیروی عمود

بر هم 6 و 8  نیوتونی بر جسم وارد می شوند

الف: شتاب جسم در اثر این نیرو ها چقدر است؟

 ب: جابجایی جسم در مدت4  ثانیه چقدر است؟

شخصی  به جرم 25  کیلوگرم داخل آسانسوری ایستاده است در هر یک از

حالت های زیر نیروی عمودی تکیه گاه را حساب کنید.

الف: آسانسور با سرعت ثابت به سمت بالا می رود.

ب: آسانور با شتاب ثابت 1  متر بر مجذور ثانبه به طرف پایین می رود.

 جسمی به جرم 5  کیلوگرم روی سطح افقی با نیروی 10 نیوتون کشیده می شود سرعت

 جسم در مدت 4  ثانیه از 6  متر به 12  متر کشیده می شود

الف: شتاب حرکت جسم چقدر است؟

 ب نیروی صطکاک جنبشی در مقابل حرکت جسم چقدر است

ج: ضریب اصطکاک جنبشی را بدست آورید.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 22:17  توسط شریعتی  | 

نمونه سوالات فیزیک فصل3

1)الف ــ مفاهیم فیزیکی: لختی و نیوتن در SI را تعریف کنید.

ب ــ محاسبه ی شتاب گرانش زمین با استفاده از قانون دوم و قانون گرانش نیوتن

 

 

2)شخصی جعبه ای به وزن 360نیوتن را با نیروی 40نیوتن که با افق زاویه ی 30درجه می سازد روی سطح افق می کشد اگر ضریب اصطکاک جنبشی0/2 باشد اندازه ی نیروی عمود بر سطح و نیروی اصطکاک جنبشی را محاسبه کنید.

 

 (3متحرکی از نقطه ی A(6,3)به نقطه ی B(10,6) می رود .

الف) با رسم شکل بردارهای مکان و بردار جابه جایی را رسم کنید.

ب)اگر زمان جابه جایی متحرک 5ثانیه باشد سرعت متوسط آن را حساب کنید.

 

 

 

4)الف)قانون سوم نیوتن را بیان کنید.

ب)شخصی درون آسانسوری روی باسکول ایستاده است عددی را که باسکول هنگام حرکت آسانسور نشان می دهدN وزن ظاهری شخص گویند توضیح دهید در چه شرایطی وزن ظاهری مساوی یا بیش تر یا کمتر از وزن واقعی شخص خواهد بود؟

 

 

 

5)جسمی به جرم 3کیلوگرم روی سطح افقی دارای اصطکاکی توسط نیروی 14نیوتن از حال سکون به حرکت امده است و شتاب2متر بر مجذور ثانیه می گیرد اندازه ی ضریب اصطکاک جنبشی را حساب کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 21:19  توسط اشتری  | 

نمونه سوالات فیزیک فصل2

1)الف ــ شتاب لحظه ای را تعریف کنید.

ب)شیب خط مماس بر نمودار سرعت زمان معرف چیست؟

 

 

2)جسمی از حال سکون و در شرایط خلأ از ارتفاع 500 متری رها می شود تعیین کنید:

الف- سرعت آن در نیمه راه 

ب- مسافت طی شده در 5 ثانیه دوم حرکت

 

 

 

3) سرعت یک اتومبیل در مدت 20 ثانیه بر روی یک مسیر مستقیم از 10 متر بر ثانیه بدون تغییر جهت به 18 متر بر ثانیه می رسد.

الف) شتاب متوسط اتومبیل در این مدت چه قدر است؟

ب) اگر سرعت اتومبیل با همین شتاب تغییر کند، پس از چه مدت سرعت آن از 18 متر بر ثانیه به 108 کیلومتربر ساعت می رسد؟

 

 

 

4) اتومبیلی در مسیری مستقیم با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند و پس از 20 ثانیه سرعتش به 90 کیلومتر بر ساعت می رسد. سپس با همین سرعت به مدت 10 دقیقه به حرکتش ادامه می دهد و پس از آن ترمز می کند و بعد از 5 ثانیه متوقف می شود.

الف) شتاب حرکت را در 20 ثانیه ی اول و 5 ثانیه ی آخر حرکت محاسبه کنید.

ب) جهت سرعت و شتاب حرکت را در هر مرحله معلوم کنید.

پ) نمودار شتاب- زمان را از لحظه ی شروع حرکت تا لحظه ی توقف اتومبیل رسم کنید.

 

 

 

5) اتومبیلی با شتاب ثابت 4 متر برمجذور ثانیه در مدت 3 ثانیه در مسیر مستقیم به اندازه ی 33متر جابه جا می شود:

الف) سرعت اولیه ی آن چقدر است؟

ب) سرعت متوسط آن را در این مدت حساب کنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 21:17  توسط اشتری  | 

نمونه سوالات فیزیک فصل1

1)الف ــ ارکان فیزیک را نام ببرید.

ب)با رسم شکل نشان دهید که جمع برداری دو بردار دارای خاصیت جابه جایی است.

ج)بردار برایند را تعریف کنید.

 


2)توضیح دهید:

الف) روش گالیله یعنی چه؟

ب)کمیت برداری چه تفاوتی با کمیت عددی دارد؟  

 

 

 

3) شخصی 16 متر به طرف شمال حرکت می کند و سپس جهت حرکت خود را عوض کرده و 12 متر به طرف شرق حرکت می کند. بزرگی و جهت بردار جابه جایی او را به دست آورید.

 

 

 

4) خط کشی می تواندطول یک پاره خط را 12/3 سانتی متر اندازه بگیرد. دقت این خط کش بر حسب میلی متر چه قدر است؟

 

 

 

5) بردار تفاضل دو بردار بر یکی از دو بردار عمود است و نصف آن طول دارد. بردار دیگر چند برابر تفاضل  طول دارد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 21:15  توسط اشتری  | 

کاربرد چرخ ها واعمال فیزیکی ان ها

چرخ خیاطی

چرخ دنده ماشین

ساعت

انیمیشن فیزیک

انیمیشن فیزیک

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 20:3  توسط رسولی  | 

اموزش فصل اول و دوم فیزیک 2 همراه با تصاویر

1- کاربردهای فیزیک در چه زمینه هایی است؟

تمامی رفتارهای اطراف ما نشانه هایی از فیزیک است.

مابا بررسی علل و عوامل رخدادهای اطرافمان علم فیزیک را به وجود آورده ایم در حقیقت فیزیک پاسخ به این سوال ماست:   " چرا چنین شده؟"

فیزیک کاربردهای گسترده ای دارد از جمله در پزشکی, رایانه,صنایع دفاع, آزمایشگاههای تحقیقاتی, هواشناسی,متالوژی, ژئو فیزیک, مخابرات,حفاظت از محیط زیستع صنایع غذایی, استخراج نفت و معادن , هوا_ فضا و در ساختن زندگی بهتر برای جامعه بشری

برای ادامه حتما به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:51  توسط شریعتی  | 

نمونه سوالات فیزیک2 فصل2,1 بردارها سری 6

 

 

-برآیند دو بردار F1 , F2  برابرR است . اگرR برF1  عمود باشد R =4N , F1=3N باشد اندازه ی

F2  چقدر است ؟ جهت آن را نیز روی شکل مشخص کنید .

                                                               

 4- کمیت برداری وکمیت نرده ای را تعریف کرده و برای هریک مثالی بزنید.

 5 -   بردارهای A , B برهم عمود هستند .

الف ) خاصیت جابجایی را در جمع این بردارها با رسم شکل نشان دهید .

ب ) بردارهای 2A , -2B را رسم کنید

ج ) آیا بزرگی مجموع و بزرگی تفاضل این دو بردار باهم برابر است ؟ با محاسبه و رسم شکل پاسخ دهید .

                                                                    

 

                                                                       

6-دقت اندازه گیری پیمانه ای که حجم آن 5 سانتیمتر مکعب است کدام است؟

الف( 20 cm    ب) 21cm        ج) 19 cm         د)20/5 cm

  7 - 1250 متر را بر حسب میکرون با استفاده از شیوه نماد گذاری علمی بنویسید.

 8- جاهای خالی را پر کنید:

الف) دوبردار را وقتی مساوی می گویند که .........  و .......... باشند.

ب) یک متر ............... نانو متر و ............... کیلو متر است.

 9- دانش آموزی دو بردار را با بزرگی های 40 و100 واحد با هم جمع می کند کدام یک از گزینه های زیر می تواند بزرگی برآیند باشد؟

الف)150     ب)120      ج)50         د)25

 10- شخصی 4 متر به طرف شمال و سپس 8 متر به سمت غرب می رود اگر این شخص از یک راه نامشخص که طول آن 15 متر است به نقطه آغاز برگردد جابجایی او چند متر است؟

11- چگونه می توان حجم یک قطعه سنگ را اندازه گرفت ؟

12- متحرکی 7 متر به طرف غرب و سپس 2 متر به سمت شمال و از آنجا 1 متر به طرف شرق و در پایان 2 متر به طرف شمال حرکت می کند.بردارهای جابجایی و بردار برآیند را محاسبه کنید.

13- ویژگی های یک یکای مناسب را بنویسید.

 14-جاهای خالی راپر کنید:

10cm = ……. mm      2km = …….. cm          50gr = ……… kg

 15-  دو بردار A , B بر یکدیگر عمودند اگر اندازه ی بردار برآیند آن ها 13√ و اندازه ی بردار A برابر 3 واحد باشد اندازه ی بردار B چقدر است ؟

16- کدام یک از کمیت های زیر برداری است؟                                  

الف) جرم     ب) طول      ج) زمان      د) وزن

 17- دو بردار a = b = 10  که باهم زاویه 90 درجه می سازند مفروضند تعیین کنید بزرگی و جهت :

      c = a-b

 18- کمیت اصلی و یکای اصلی را تعریف کنید .

 19- با رسم شکل نشان دهید که عمل جمع بردارها خاصیت انجمنی دارد.

 20  -10سانتی گرم چند گرم است؟ 5 دکا متر چند متر است؟

 21- دقت اندازه گیری چیست؟

 22-- الف ) برآیند های دو نیروی عمود برهم 5 نیوتونی را تعیین کنید . ب ) اگر زاویه ی بین دو نیرو را 30 درجه کم کنیم بزرگی نیروی برآیند چه تغییری می کند ؟

23- اعداد زیر را با استفاده از شیوه نماد گذاری علمی نمایش دهید.

الف)0/00085              ب)6805000              ج)0/02040

 24- برآیند کدام یک از سه نیروی زیر نمی توانند صفر باشند؟

(7-8-9)     (7-7- 7)     (7-14-21)        (7-14-28)

 25- اگر شخصی 5 متر به سمت شمال شرقی و سپس 12 متر به سمت جنوب شرقی حرکت کند جابجایی او چند متر است؟

 26- برآیند چهار بردار 2 و 4 و 5 و 7 برابر 0 است.برآیند سه بردار 2 و 4 و 7 چقدرمی باشد؟

 27- متحرکی با سرعت 20m/s در حرکت است. راننده با دیدن مانعی ترمز می کند ودر مدت 5s متوقف می شود اگر شتاب حرکت در این مدت ثابت بماند چه جابجایی را قبل از توقف انجام داده است؟

 28- متحرکی با سرعت اولیه 5m/s شروع به حرکت کرده و پس از 4s سرعتش به 15m/s می رسد :

الف) شتاب حرکت و نوع حرکت را تعیین کنید؟

ب) جابجایی انجام شده را دراین مدت به دست آورید.

 29- رابطه بین مکان یک متحرک با زمان به صورت X=4t+5 می باشد:

الف) در لحظه t=1s متحرک در چه فاصله ای از مبدا قرار دارد؟

ب) جابجایی آن بین دو لحظه t=5s و t=1s چقدر است؟

ج) نمودار مکان-زمان آن را رسم کنید.

 30- جسمی را از ارتفاع 25 متری سطح زمین با سرعت اولیه 20m/s در راستای قائم پرتاب می نماییم:

الف)زمان وارتفاع اوج را به دست آورید.

ب) بعد از چه مدت سرعت جسم 25m/s  می شود؟

ج) نمودار سرعت-زمان آن را رسم کنید.

 31- جسمی با سرعت ثابت 10m/s در حال حرکت است جسم دیگری با شتاب ثابت a شروع به حرکت نموده و پس از 100 متر به  آن میرسد. شتاب و زمان رسیدن جسم دوم را بیابید؟

 32- گلوله ای با سرعت 500m/s وارد تنه درختی می شود اگر به اندازه ی 12m در تنه درخت فرو رود شتاب حرکت گلوله را حساب کنید؟

 33- گلوله ی کوچکی از بالای ساختمانی به ارتفاع 44/1m رها می شود و پس از 3 ثانیه با زمین برخورد می کند مطلوب است:

الف) شتاب گرانش محل. ب) سرعت گلوله موقع برخورد با زمین.

 34- گلوله کوچکی از بالای ساختمانی رها می شود وقتی در ارتفاع 40 متری بالای زمین قرار دارد سرعتش 10m/s است ارتفاع ساختمان چقدر است؟

 35- متحرکی t ثانیه با سرعت ثابت 10m/s و 3 ثانیه حرکت میکند اگر سرعت متوسط او در این حرکت برابر 22m/s  باشد t را اندازه گیری کنید؟

 36- یک هواپیما روی باند پرواز با شتاب 4m/s به راه می افتد و 40 ثانیه طول می کشد تا از زمین بلند شود محاسبه کنید. حداقل طول باند فرودگاه و سرعت هواپیما در لحظه بلند شدن؟

 37- دو قطار یکی با سرعت 72km/h و دیگری با سرعت 108km/h بطرف یکدیگر روی یک ریل مستقیم در حرکتند. وقتیکه قطارها به فاصله یک کیلومتری از

 هم می رسند دو لوکوموتیوران یکدیگر را دیده و ترمز می کند اگر سرعت قطار اول  با شتاب 0.5 m/s کند شود. شتاب کند شدن حرکت قطار دوم چقدر باشد تا دو قطار   به یکدیگر برخورد نکنند؟

 38- قطار تند رویی با سرعت 96km/h حرکت می کند چند ثانیه باید با شتاب ثابت 2 متر بر مجذور ثانیه ترمز تا به 24km/h برسد؟

 39- جسمی که در شرایط خلا از ارتفاع 5 متری رها می شود با سرعت چند متر بر ثانیه به زمین می رسد؟

40-   متحرکی با سرعت اولیه ی m/s2 از مبدأ مکان شروع به حرکت می کند اگردر مدت 10 ثانیه سرعت آن به m/s 20 برسد تعیین کنید :

الف ) شتاب حرکت          ب) جابجایی         ج) سرعت متوسط در این مدت

41-  اتومبیلی که با سرعت ثابت km/h 72 در حال حرکت است ناگهان ترمز می کند تعیین کنید پس از چه مدت و طی چه مسافتی متوقف می شود در صورتی که شتاب ثابت حرکت پس از ترمز m/s2 2 باشد .

 42- جسمی بدون سرعت اولیه از بالای ساختمانی رها می شود. اگر سرعت آن هنگام رسیدن به سطح زمین 10m/s باشد تعیین کنید:

الف) ارتفاع ساختمان.

ب) سرعت متوسط جسم را حساب کنید .

 43- متحرکی از حال سکون با شتاب 2m/s حرکت می کند به مدت 1 دقیقه به همان حرکت ادامه می دهد سپس دیگر سرعتش را تغییر نمی دهد و 5 دقیقه دیگر حرکت می کند . محاسبه کنید کل جابجای که متحرک در 6 دقیقه انچام داده است ؟

 44- اتومبیلی در جاده مستقیم با سرعت  36 km/h  در حرکت است در صورتی که سرعتش را با شتاب ثابت  0.25 m/s به مدت یک دقیقه افزایش دهد و پس از آن مدت 2 دقیقه و 20 ثانیه به طور یکنواخت حرکت می کند:

الف) جابجایی اتومبیل و سرعت متوسط حرکت آن را در طول این مدت 3 دقیقه و 2 ثانیه تعیین کنید.

ب) نمودار سرعت – زمان متحرک را در طول مدت ذکر شده رسم کنید.

 45- اگر بازه زمانی رفت و برگشت یک علامت صوتی در آب 60 ثانیه و سرعت انتشار صوت در آب 1500 متر بر ثانیه باشد عمق آب اقیانوس را حساب کنید.

جسمی از بالای برجی در شرایط خلاء رها می شود و پس از 4 ثانیه به زمین می رسد حساب کنید : الف) ارتفاع برج.           ب) سرعت جسم درموقع رسیدن به زمین.        

46- اتومبیلی در مسیر مستقیم با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند و پس از 10 ثانیه سرعتش به 72 کیلومتر بر ساعت می رسد معین کنید:

الف) شتاب حرکت اتومبیل.

ب) سرعت متوسط در این مدت.

 47- اصطلاحات فیزیکی زیر را تعریف کنید .

بردار مکان – سرعت لحظه ای – سقوط آزاد

 48-   جسمی از حالت سکون و در شرایط خلأ از ارتفاع 500 متری رها می شود تعیین کنید :

الف ) سرعت در نیمه ی مسیر        ب) مسافت طی شده در 5 ثانیه ی دوم حرکت

49- جسمی از ارتفاع 20 متری در شرایط خلاء رها می شود معین کنید:

الف) مدت سقوط.

ب) سرعت در لحظه برخورد با زمین.

 50- اتومبیلی از حال سکون روی خط راست به حرکت در می آید و پس از 2 ثانیه سرعتش به 72 کیلومتر بر ساعت می رسد و سپس به مدت 8 ثانیه با همین سرعت به حرکت خود ادامه می دهد معین کنید:

الف) شتاب حرکت در 2 ثانیه اول.

ب) جابجایی کل اتومبیل.

 51- ذره ای با شتاب ثابت بر روی خط راستی در حرکت است اگر سرعت ذره پس از 10 ثاینه از  54 km/h به 35 m/s  برسد تعیین کنید:

الف) شتاب حرکت.

ب) جابجایی در مدت 10 ثانیه.

52-   دو نفر که به فاصله ی 400 متر از هم قرار دارند یکی با سرعت m/s 4 و دیگری با سرعت m/s 6 در یک لحظه روی خط راست به طرف هم حرکت می کنند . پس از چه مدت و در چه محلی به هم می رسند ؟

53- دونده ای 1.5 دور روی یک مسیر دایره ای را در مدت 50 ثانیه می دود اگر قطر مسیر 40 متر باشد سرعت متوسط دونده را حساب کنید.

 54- شتاب متوسط را تعریف کنید و تفاوت آن با شتاب لحظه ای در چیست ؟

 55- یک کشتی با سرعت  54 km/h از ساحل دور می شود وقتی 500 متر از ساحل دور می شود گلوله ای با سرعت 215 m/s از ساحل به سوی آن شلیک می کنند معلوم کنید پس از چه مدت گلوله به کشتی برخورد می کند؟

 56- بمبی از یک هواپیما رها می شود اگر سرعت بمب درارتفاع 260 متری سطح زمین 40 m/s باشد:

الف) ارتفاع هواپیما از سطح زمین در هنگام رها شدن بمب.

ب) سرعت بمب هنگام برخورد با زمین را حساب کنید.

ج) نمودار سرعت – زمان بمب را رسم کنید.

 57- اتومبیلی از حال سکون به راه می افتد پس از 5 ثانیه سرعتش 36 km/h می رسد سپس 10 ثانیه با همین سرعت به حرکت خود ادامه می دهد پس از آن ترمز کرفته و پس از جا بجایی 5 متر می ایستد.

الف) نمودار سرعت – زمان آن را بکشید.

ب) جابجایی اتومبیل در کل مسیر حرکت را با استفاده از نمودار سرعت – زمان آن اندازه گیری نمایید.

 58- گلوله ای از ارتفاع 5 متری سطح زمین بدون سرعت اولیه رها می شود سرعت آن در لحظه رسیدن به زمین چقدر است؟

 59- قطاری از روی پلی به طول 400 متر می گذرد . اگر سرعت آن ثابت و برابر 30 متر بر ثانیه باشد و 20 ثانیه طول بکشد تا از پل بگذرد طول قطار چند متر است ؟

متحرکی با سرعت 72 km/h به مدت 10 دقیقه حرکت می کند سپس با دیدن مانعی ترمز می کند و در مدت 10 ثانیه می ایستد.

الف) شتاب حرکت در مدت ایستادن چه اندازه بوده است؟

ب) کل جابجایی متحرک که از ابتدای حرکت انجام داده چه اندازه است؟

 60- معادله مستقل از زمان را اثبات کنید.

 61- سنگی از بالای پلی با سرعت اولیه 10 متر بر ثانیه رو به پایین پرتاب می کنیم پس از 4 ثانیه به سطح آب میرسد حساب کنید ارتفاع پل و سرعت برخورد با سطح آب را.

 62- سنگی از بالای ساختمانی رها می شود وقتی در ارتفاع 25 متری بالای سطح زمین قرار دارد سرعتش 20m/s است.

الف) سرعت سنگ در لحظه رسیدن به زمین چه اندازه بوده است؟

ب)ارتفاع ساختمان را بدست آورید.

63-   معادله ی سرعت – زمان متحرکی به صورت x=2t+4 می باشد . اولاً نمودار آن را رسم کنید ثانیاً شیب منحنی معرف چه کمیتی است ؟

 64- جای خالی را پر کنید:

الف) سرعت متوسط یک کمیت .............. است و با بردار جابجایی ............ است.

ب) سرعت در هر لحظه از زمان برابر است با شیب خط مماس بر نمودار ............. درآن لحظه.

 

65- گلوله ای از بالای برجی رها می شود وقتی در ارتفاع 15 متری بالای زمین قرار دارد سرعتش 10 متر بر ثانیه است:

الف) سرعت گلوله در لحظه رسیدن به زمین راحساب کنید.

ب) ارتفاع برج و زمان کل سقوط چه اندازه است؟

 66- متحرکی با  سرعت 72 km/h به مدت 10 دقیقه حرکت می کند سپس با دیدن مانعی ترمز می کند و در مدت 10 ثانیه می ایستد.

الف) شتاب حرکت در مدت ایستادن چه اندازه بوده است؟

ب) کل جابجایی که متحرک انجام داده چه اندازه بوده است؟

 

67- جسمی با سرعت 15 متر بر ثانیه در حال حرکت است اگر با شتاب کند شونده 3 متر بر مجذور ثانیه به حرکتش ادامه دهد مطلوب است:

الف) جسم پس از 4 ثانیه چه سرعتی خواهد داشت؟

ب) در مدت 4 ثانیه چه اندازه جابجا می شود؟

ج) سرعت متوسط جسم در این حرکت چند کیلومتر بر ساعت است؟

 

68- اتومبیلی به مدت 12 ثانیه با شتاب ثابت 2/1 متر بر مجذور ثانیه حرکت می کند اگر سرعت اولیه اتومبیل 8 m/s باشد سرعت نهایی آن چقدر است ؟

 

69- اتومبیلی که در جاده در حال حرکت است با شتاب 5 متر بر مجذور ثانیه ترمز می کند و پس از 3 ثانیه می ایستد مسافتی را که در این مدت طی می کند چند متر است؟

 

70- معادله مکان – زمان متحرکی درSI به صورت x=t2+3t-6 است .

الف ) سرعت متحرک در لحظه t=1 چقدر است ؟

ب ) جابجایی متحرک در بازه زمانی ( 2و1 ) چقدر است ؟

ج ) نمودار مکان – زمان آن را در بازه های زمانی t=3s , t=0 رسم کنید .

71- آجری از بالای ساختمانی بدون سرعت اولیه رها می شود اگر پس از 4s به زمین برسد ارتفاع ساختمان چند متر می باشد؟

 

72- معادله حرکت جسمی بر روی خط راست به صورت x = 5t+7 می باشد تعیین کنید:

الف) نوع حرکت.

ب) در چه لحظه ای متحرک به 97 متری مبدا می رسد؟

 

73- جسمی را در شرایط خلا از یک بلندی رها می کنیم به طوری که با سرعت 30m/s به زمین برخورد می کند. ارتفاع بلندی چند متر است.

 

74- متحرکی با شتاب ثابت 4 متر بر مجذور ثانیه در مدت 2 ثانیه در مسیر مستقیم 20 متر جابجا می شود سرعت اولیه آن چند متر است؟

 

75- چند ثانیه طول می کشد تا کامیونی با طی مسافت 200 متر در حالت ترمز سرعت خود را از90km/h  به 30km/h برساند؟

76- 36  ثانیه طول می کشد تا سرعت یک قطار که دارای حرکت با شتاب ثابت است از 40km/h به 60km/h برسد در این مدت قطار چند کیلومتر می پیماید؟

 

77- گلوله ای در شرایط خلا در راستای قائم سقوط می کند و با سرعت 40m/s به زمین برخورد می کند یک ثانیه قبل از برخورد گلوله در ارتفاع چند متر از زمین بوده است؟

 

78- اتومبیلی در مسیر مستقیمی با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند و پس از 20 ثانیه سرعتش به 54km/h می رسد سپس با همین سرعت به مدت 2 دقیقه به حرکتش ادامه می دهد پس از آن ترمز می کند و پس از 10 ثانیه می ایستد اگر در مدت ترمز گرفتن شتاب ثابت باشد.

الف)سرعت متوسط و شتاب حرکت را در هر مرحله بدست آورید.

ب)نمودار سرعت- زمان را از لحظه شروع حرکت تا لحظه ایستادن اتومبیل بکشید.

 

79- سرعت متوسط اتومبیلی که از حال سکون با شتاب ثابت 6/1 متر بر مجذور ثانیه به حرکت در می آید در 5 ثانیه اول چند متر بر ثانیه است؟

80-  دو اتومبیل با سرعت های m/s 20 , m/s 40 از فاصله 1800 متری به طرف هم حرکت می کنند این دو اتومبیل بعد از چند ثانیه به هم می رسند ؟

 در این لحظه هریک از آن ها چه مسافتی را پیموده است ؟

  

 * در تمامی مسائل شتاب گرانش زمین 10 متر بر مجذورثانیه فرض شده است

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:43  توسط شریعتی  | 

سوالات ازمون سراسری نجوم همراه با پاسخ

سؤالات سومین مسابقات سراسری نجوم – اردیبهشت 1387 همراه با پاسخ ( سطح مقدماتی )

 

 

سوال ها در ادامه مطلب می باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:27  توسط رسولی  | 

نسبی بودن حرکت

بر روي دايره سبز كليك كنيد

گلوله‌ از بالاي دكل قايق رها مي‌شود. از نظر فرد درون قايق، اين گلوله بر مسير خط راست قائم اما از نظر فرد كنار ساحل بر يك مسير سهموي حركت مي‌كند

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:23  توسط رسولی  | 

لختی جرم است یا نیرو

هر جسم خاصیتی دارد که آن را جرم ،لختی یا جرم لختی می نامند .این کمیت همان چیزی است که در قانون دوم نیوتن با علامت m ظاهر می شود .
جرم کمیتی اسکالر است ونوعی مقاومت در برابر تغییر حرکت را نشان می دهد .
آنچه باعث می شود جرم ، یا لختی را به عنوان مقدار ماده بگیرند ، خاصیت فزونوری جرم است.گفتن اینکه جرم مقدار ماده تشکیل دهنده آن است در واقع به تعریف جرم کمک نمی کندزیرا ما مقدار ماده را تعریف نکرده ایم . در حالی که می توانیم جرم را ازروی قانون دوم نیوتن ، تعریف کنیم .جرم یا لختی کمیتی اسکالر است که در این قانون قابل درک است زیرادر این قانون روشی عملی برای سنجش جرم دو جسم نسبت به همدیگر داریم که در واقع نسبت شتاب های آن هاست، عکس این نسبت با نسبت جرم آ نها برابر است.بنابر این لزومی ندارد جرم را بر حسب کمیت تعریف نشده دیگری مثل مقدار ماده تعریف کنیم.
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:17  توسط رسولی  | 

قانون اول نیوتن

قانون اول (اينرسی-لختی):اگر بر جسمی هيچ نيرويی وارد نگردد جسم همواره حالت سکون يا حرکت خود را بر روی خط راست حفظ ميکند

شکل زير نشان می دهد که اگر نيروی کشش طناب Tنبود گلوله به حرکت خود در خط راست ادامه ميداد

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:15  توسط رسولی  | 

نیروی مرکز گرا

به برآیند نیروهایی که سبب حرکت دورانی متحرک میشوند نیروی مرکز گراگفته میشود  در شکل فوق در نقاط مختلف برآیند نیروی کشش نخ و وزن و یا مولفه  ای از وزن برابر است با نیروی مرکزگرا. این یک مثال خوبی است برای این سوال که  اگر طناب پاره شود گلوله دقیقا  در چه مسیری حرکت میکند؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:7  توسط رسولی  | 

نمونه سوال فیزیک 2 دبیرستان فصل 1 همراه با جواب

 

1- کاربردهاي فيزيک در چه زمينه هايي است؟

تمامي رفتارهاي اطراف ما نشانه هايي از فيزيک است.

مابا بررسي علل و عوامل رخدادهاي اطرافمان علم فيزيک را به وجود آورده ايم در حقيقت فيزيک پاسخ به اين سوال ماست:

  " چرا چنين شده؟"

فيزيک کاربردهاي گسترده اي دارد از جمله در پزشکي, رايانه,صنايع دفاع, آزمايشگاههاي تحقيقاتي, هواشناسي,متالوژي, ژئو فيزيک, مخابرات,حفاظت از محيط زيستع صنايع غذايي, استخراج نفت و معادن , هوا_ فضا و در ساختن زندگي بهتر براي جامعه بشري

2-يکا واحد اندازه گيري را تعريف کنيد؟یکای هر کمیت چیزی است از جنس همان کمیت که نشان میدهد کمیت مورد نظر چند برابر آن یکاست.

مثال: يکاي اندازه گيري طول   ميتواند   متر, کيلومتر, سانتي متر, نانو مترباشد.

3-منظور از يکاي SI چيست؟

دانشمندان براي آنکه رقمهاي حاصل از اندازه گيريهاي مختلف يک کميت با هم مقايسه پذير باشد در سطح بين المللي توافق کردند که براي هر کميت يکاي معيني را تعريف کنند اين يکا بايد در شرايط فيزيکي متفاوت بدون تغيير و هميشه در دسترس باشد .

"مجموعه يکاهاي مورد توافق بين المللي را به اختصار SI   ناميدند".

4-يکاي اصلي چيست؟ کميت اصلي چيست؟

آن دسته از کميتهايي که يکاهاي آنها به طور مستقل تعريف شده اند کميت اصلي و يکاهاي آنها را يکاي اصلي مينامند

مانند:                              طول------کميت اصلي            متر ---------يکاي اصلي

بقیه در ادامه مطلب می باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:6  توسط شریعتی  | 

مطالب قدیمی‌تر